Escoltar

El valor de la naturalesa o la naturalesa del valor

Anul·lat

Lliçó inaugural

Dimarts 9 juliol, 9.30 hores

El concepte de valor, les seves diferents accepcions i relacions amb l’ètica, Doctor Diego Azqueta Oyarzun, catedràtic d’Universitat del Departament d’Economia de la Universitat d’Alcalà.  

 El curs ofereix una visió general de les principals metodologies que permeten assignar valor a la naturalesa des d’una perspectiva econòmica. Després de reflexionar sobre el concepte de valor i el paper que té en la valoració dels serveis dels ecosistemes, es presentaran diversos enfocaments, basats en l’anàlisi econòmica, que permeten incloure aspectes ambientals en els processos de presa de decisions, tant en l’àmbit públic com privat.

Dates i horari

Del 5 al 16 de juliol de 2019, de 9.30 a 12 hores.

Durada

25 hores (20 hores presencials i 5 hores no presencials).

Lloc

Aula 4. Edifici Sa Riera, c/ de Miquel dels Sants Oliver, 2, Palma.

Nombre de crèdits ECTS de la UIB

1

( No s'assisgnaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis del grau de Química, grau de Bioquímica , grau de Física , grau de Biologia, grau de Estudis Anglesos, grau d'Història, grau d'Història de l'Art, grau de Filosofia, grau de Geografia, grau de Llengua i Literatura Catalanes, grau de Llengua i Literatura Espanyoles i grau de Treball Social)

Objectius

L’objectiu del curs és proporcionar a l’alumnat una visió general de la valoració d’actius ambientals des d’una perspectiva econòmica, reflexionant sobre el concepte de valor i analitzant algunes de les metodologies de valoració d’intangibles que proporciona la ciència econòmica.

Continguts

Sessió 1 (5 de juliol, doctora Riera i doctor Bujosa). Introducció. El valor econòmic total.

 

Sessió 2 (8 de juliol, doctor Bujosa). Les metodologies de preferències revelades i la seva aplicació als serveis ambientals del paisatge.

Sessió 3 (9 de juliol, doctor Azqueta). La valoració dels serveis dels ecosistemes.

Sessió 4 (10 de juliol, doctor Azqueta). La valoració de l’impacte ambiental des de la perspectiva empresarial: el compte de pèrdues i guanys ambientals (Environmental Profit and Loss Account) i el protocol de capital natural (Natural Capital Protocol).

 

Sessió 5 (11 de juliol, doctor Cerdà). La valorització de residus en el marc de l’economia circular.

Sessió 6 (12 de juliol, doctor Cerdà). Indicadors ambientals, energètics i de transports.

Sessió 7 (15 de juliol, doctora Loureiro). Les metodologies de preferències declarades i la seva aplicació al desastre del Prestige.

Sessió 8 (16 de juliol, doctora Loureiro). L’ús de les xarxes socials per extreure informació sobre preferències ambientals.

Metodologia

El curs consistirà en vint hores presencials distribuïdes en vuit sessions de dues hores i mitja. Les sessions es basaran en l’exposició dels continguts dels curs per part del professorat, juntament amb exemples pràctics, discussions en grup i estudis de casos. Les classes tindran una clara orientació divulgativa i de promoció de la participació activa com a mecanisme actiu d’aprenentatge entre els participants. El curs també comprèn 5 hores d’activitat no presencial, en les quals els alumnes treballaran de manera autònoma els continguts desenvolupats en les sessions presencials.

Coordinació

Àngel Bujosa Bestard, professor titular del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat de les Illes Balears. 

Professorat

 Doctor Diego Azqueta Oyarzun. Catedràtic d’universitat del Departament d’Economia, Universitat d’Alcalá

 Doctor Emilio Cerdá Tena. Catedràtic d’universitat del Departament de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica I (Anàlisi Econòmica), Universitat Complutense de Madrid.

— Doctora Maria L. Loureiro García. Catedràtica d’Universitat del Departament de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica, Universitat de Santiago de Compostel·la

 Doctor Antoni Riera Font. Catedràtic d’universitat del Departament d’Economia Aplicada, UIB 

— Doctor Àngel Bujosa Bestard. Titular d’universitat del Departament d'Economia Aplicada, UIB 

Preu

Aprofitau el 20% de descompte fins al 31 de maig de 2019 a les 14 h

48 euros: (preu reduït per a matrícules fins al 31 de maig a les 14 h: 38 euros)

— Alumnes de la UIB (inclosos els de títols propis), PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni UIB.

— Estudiants matriculats a titulacions oficials universitàries d'altres universitats, estudiants de secundària i FP: heu de presentar una còpia de la matrícula de l'any en curs. Els estudiants matriculats a universitats estrangeres heu d'enviar la documentació en català, castellà o anglès per verificar que hi estau matriculats.

— Desocupats de l’Estat espanyol: heu de presentar un certificat que estau desocupats un mes abans que comenci el curs.

— Jubilats: heu de presentar una còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilat o una còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.

Altres: 69 euros (preu reduït per a matrícules fins al 31 de maig a les 14 h: 55 euros)

El cost real per persona d'aquest curs és de 117 euros.

Destinataris

Estudiants de grau i màster de qualsevol disciplina i totes les persones interessades en la valoració econòmica d’actius naturals.

Sistema d’avaluació

L’assistència a un mínim del 80 per cent del total d’hores del curs és obligatòria per obtenir-hi una avaluació positiva. Així mateix, caldrà lliurar un treball basat en els continguts de dues sessions (el triarà l’alumne) que respongui als punts següents:

· Nom de la sessió i del professor responsable

· Resum dels continguts

· Aspectes que han cridat més l'atenció

· Conclusions i reflexió final

El treball ha de tenir una extensió màxima de 4 pàgines. S’ha de fer individualment i lliurar a través de l’adreça electrònica <angel.bujosa@uib.es> abans del 21 de juliol de 2019.

Nombre de places: 40.

Llengües vehiculars: castellà i català.

Matrícula

Fins al 28 de juny de 2019