Escoltar

Hi ha alternatives al model actual d'educació?

Matrícula oberta

Formulari de matrícula

Inauguració del curs i col·loqui posterior a càrrec de Pau Monserrat Valentí professor d’economia financera de la Facultat d’Economia i Manuel Santiago especialista en pedagogia holística de l'equip pedagògic de la Fundació Sa Llavor (dues hores de durada).

«L’estalvi i la inversió com a continguts pedagògics: el seu valor educatiu des de la controvèrsia que actualment ens planteja l’economia financera al nivell individual i mundial»

Curs de 25 hores de durada adreçat a tots els membres de la comunitat universitària sensibles, per raons professionals i/o d’interès per la temàtica, a cercar alternatives al model predominant d’educació que afavoreix l’hegemonia del pensament únic a la societat. Es farà una revisió de l’evolució del pensament educatiu contemporani que ens ha dut al context actual, i es presentaran tres alternatives amb les quals els participants elaboraran i presentaran una proposta d’activitat educativa: l’educació per al desenvolupament, l’educació alternativa i l’educació crítica.

Dates i horari

Del 9 al 13 de juliol de 2018. De les 9 a les 13 hores.

Durada

25 hores (20 hores presencials i 5 hores de treball personal)

Lloc

Aula 8 de l'edifici Sa Riera. C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma

Nombre de crèdits ECTS de la UIB

1

( No s'assisgnaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis del grau de Química, grau de Bioquímica, grau de Biologia i grau de Física)

Nombre d’hores de formació permanent de professorat

Aquesta activitat té reconegudes 20 hores, segons la resolució definitiva d'homologació de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, amb el número de registre 639.

Per a l'obtenció del certificat és imprescindible:

 • L'assistència mínima al 80 per cent del total d'hores del curs
 • Estar al corrent en el pagament del curs
 • Per als interessats a obtenir les hores de formació permanent del professorat, l’Ordre vigent (BOIB núm. 54, de 6 de maig de 2017) regula que cal presentar una activitat de transferència i aplicabilitat a l’aula per obtenir el reconeixement. Per a més informació vegeu el pla de formació quadrienal 2016-2020

Objectius

Afavorir que la UIB sigui un lloc de dinamització de la vida cultural de la comunitat universitària. Concretament:

 • Possibilitar la trobada, la reflexió i la interacció dels participants al curs per adquirir un compromís i participar activament contra les desigualtats existents al món, des de la UIB.
 • Sensibilitzar els membres de la comunitat universitària envers les problemàtiques relacionades amb els continguts que es treballaran al curs i facilitar la recerca d’alternatives.
 • Promoure l’interès pel voluntariat entre la població universitària donant a conèixer l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UIB, amb la intenció de contribuir a la seva formació en els valors de la solidaritat, la tolerància, la convivència, la llibertat, la justícia, el feminisme i la sostenibilitat.
 • Col·laborar amb altres entitats i institucions que també es dediquen a la projecció d’espais alternatius d’educació Escola Activa de Mallorca.

Fer difusió dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'Agenda 2030. Concretament:

 • Objectiu 4: Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom.
 • Objectiu 5: Aconseguir la igualtat entre els gèneres i donar poder a totes les dones i les nenes.
 • Objectiu 8: Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a tothom.
 • Objectiu 12: Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.

Presentar els objectius de l’educació per al desenvolupament en relació amb la temàtica del curs. Concretament:

 • Alertar sobre les situacions de desigualtat i d’injustícia existents al món fruit del triomf del discurs neoliberal, també al món educatiu, així com impulsar la construcció d’un món més just i equitatiu fomentant la consciència crítica i el compromís social del conjunt de la comunitat universitària des del feminisme i l’educació.
 • Promoure canvis d’actituds i valors que contribueixin a impulsar canvis estructurals en la societat actual per afavorir la consecució d’una cultura de la solidaritat compromesa amb la justícia social i ecològica, des de la reflexió dels continguts del curs i el disseny de petites activitats susceptibles de poder ser aplicades als contextos reals de cada participant.

Millorar les competències generals de l’alumnat de les facultats d’Educació i d’Economia. Concretament:

 •  Treballar el pensament crític, creatiu i alternatiu al discurs neoliberal que promou l’educació com a millora de les competències professionals dels que ens dedicam a l’educació i/o hi estam interessats mitjançant la presentació de tres alternatives.
 • Presentar una escola antiautoritària i d’autogestió educativa com a alternativa de qualitat al model predominant, mostrant in situ el seu context educatiu.
 • Reflexionar sobre la importància d’una educació basada en el diàleg com a font d’una educació crítica, per reivindicar la seva importància com a ciència enfront a la concepció actual de bé de consum.
 • Posar en relleu el valor pedagògic de l’economia.

Continguts

Mòdul 1: Taula rodona: «L’estalvi i la inversió com a continguts pedagògics: el seu valor educatiu des de la controvèrsia que actualment ens planteja l’economia financera al nivell individual i mundial»

Mòdul 2: Com hem arribar al context educatiu actual que afavoreix el pensament únic? Mòdul 3: L’antiautoritarisme com a alternativa: descobriment d’un context real (sortida a l’Escola Activa de Mallorca).

Mòdul 4: El diàleg com a alternativa a una educació unidireccional des del poder cap a l’alumnat. 

Mòdul 5: Posada en comú: «Les possibilitats d’implementació de les propostes alternatives» (presentació d’activitats d’avaluació).

Metodologia

 Durant cinc sessions de quatre hores cada una, es presentaran cinc mòduls seqüenciats coherentment amb els fonaments pedagògics i econòmics que inspiren el curs.

 La primera sessió serà la presentació del curs, dels distints mòduls i activitats, la taula rodona d’inauguració. La segona tindrà un eminent caràcter teòric de presentació del context actual que afavoreix que l’escola sigui un ens reproductor del model de pensament predominant a partir d’una revisió dels distints pensaments i contextos educatius contemporanis. Els tres següents, més pràctics i basats en una metodologia participativa, seran les alternatives que es proposen. I el darrer, d’avaluació i de cloenda, serà per a la reflexió conjunta respecte de les possibilitats d’implementació de les alternatives pensades durant el curs en el context de cada un dels participants. Aquestes es presentaran a la darrera sessió i formaran part de l’avaluació del seguiment del curs.

 Per a cada mòdul es dissenyaran activitats de sensibilització relacionades amb els continguts a desenvolupar: individuals / en petit grup / en gran grup; expositives/participatives; tradicionals/tecnològiques; de presentació/d’avaluació..., per fomentar el diàleg entre tots els participants amb la dinamització del professorat.

 L'autogestió del grup a partir d’una gran oferta de distintes activitats que l’alumnat podrà triar a la primera sessió, possibilitarà l’experimentació dels continguts del curs a partir de l’adaptació del professorat als interessos i formes d’aprendre de l’alumnat. L’autodisciplina que sorgirà en relació amb les activitats escollides ha de ser el motor per al seguiment dels mòduls, la implicació en el disseny d’una proposta d’alternativa, i l’avaluació del curs.

 L’espai fa un paper molt important en aquest curs, per tant, es proposa una sortida per visitar l’Escola Activa de Mallorca, per a la realització del mòdul 3: pretenem que l’entorn en si ja sigui pròpiament de sensibilització cap als continguts del curs.

Professorat

 Josep Lluís Oliver, professor titular d’universitat del Departament de PDE

Joan Josep Burgués Mestre, professor associat del Departament de PDE

Pau Monserrat, professor associat del Departament d’Economia i Empresa

Manuel Santiago, especialista en pedagogia holística de l'equip pedagògic de la Fundació Sa Llavor.

Pep Campillo, divulgador de Cultura Clàssica, creador del Festival MAREMAGNVM.    

Rebecca Sánchez Fuster, fundadora i directora de l’Escola Activa de Mallorca

Preu

          48 euros:

 •  Alumnes de la UIB (inclosos els de títols propis), PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni UIB.
 • Estudiants matriculats en titulacions oficials universitàries en altres universitats, estudiants de secundària i FP: heu de presentar còpia de la matrícula de l'any en curs. Els estudiants matriculats en universitats estrangeres heu d'enviar la documentació per verificar que estau matriculats en català, castellà o anglès.
 • Desocupats de l’Estat espanyol: heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de  l’inici del curs.
 •   Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilat o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.

 Altres:   69 euros.

 

Destinataris

El curs d’adreça a tota la comunitat educativa, si bé, pels continguts que s’hi treballaran, potser tindrà més repercussió en la millora de les competències de l’alumnat de les facultats d’Educació i d’Economia.

 

Sistema d’avaluació

L’avaluació consistirà en l’elaboració d’una activitat d’ensenyament-aprenentatge a partir de les consignes indicades a la primera sessió del curs. Per dur-la a terme, es disposarà de cinc hores de treball autònom amb el suport en línia (via correu electrònic) del professorat.

Aquesta activitat es presentarà a la classe a la darrera sessió i formarà part de l’avaluació que es farà per certificar l’aprofitament del curs, juntament amb l’assistència a classe.

 

Nombre d’alumnes

 25

 

Llengua vehicular

Català.

 

El Servei d’Activitats Culturals pot anul·lar un curs si no té el nombre mínim d’alumnes requerit. Per tant, la inscripció no implica la realització d’aquest curs. Recomanem als alumnes del programa Drac i persones que vengueu de fora de l’illa, que no adquiriu el vostre bitllet d’avió fins que no confirmeu que el curs es fa.

Per obtenir un certificat haureu d'assistir a un 80% de les classes i realitzar el treball personal que es requereixi.

Matrícula oberta

Formulari de matrícula