Emprenedors turístics: qüestions a tenir en compte

Llengua vehicular

Castellà

Coordinació

Dr. Joan Franch Fluxà, professor contractat doctor del Departament de Dret Privat de la Universitat de les Illes Balears

Professorat

Sr. Amador Antich, professor associat de la Universitat de les Illes Balears

Dr. Joan Franch Fluxà, professor contractat doctor del Departament de Dret Privat de la Universitat de les Illes Balears

Sr. Nicolau Fuster, advocat de Lex2b, assessoria turística

Dr. Javier González, professor titular del Departament de Dret Privat de la Universitat de les Illes Balears

Dra. Bel Llodrà, de la Fundació Bit

Dr. José Luis Mateo, professor contractat doctor del Departament de Dret Privat de la Universitat de les Illes Balears

Sr. Francesc Ribas Conrado, de la Conselleria de Vicepresidència, Innovació, Recerca i Turisme del Govern de les Illes Balears

Dr. Enrique Moreno Serrano, Universitat Rey Juan Carlos I.

Dates i horari

De l'11 al 14 de juliol de 2016. De 16.30 a 20.30 hores

Lloc

Aula SAL03 de l’edifici Antoni Maria Alcover i Sureda. Campus universitari. Cra. Valldemossa, km.7,5. Palma 

Durada

16 hores + 9 hores de pràctica (lectura de documents)

Nombre de places

25
 

Nombre de crèdits ECTS de la UIB:1

Nombre d’hores de formació permanent de professorat de la Conselleria d’Educació:16

Nombre de crèdits LRU: 2,5

Introducció

El comerç electrònic i l’explosió de l’economia col·laborativa brinden noves possibilitats a l’emprenedor. Un dels sectors amb major potencial i ingrés de nous empresaris és el sector turístic, especialment al nostre país, on la seva hegemonia és inqüestionable. En aquest curs intentarem explicar aspectes que s’han de tenir en compte per a la creació d’empreses i el desenvolupament d’activitats comercials o professionals insistint en les pròpies del sector turístic. Els participants al curs podran entendre un entorn en què iniciaran o desenvoluparan les seves idees, i s’aportaran les principals idees i qüestions a tenir en compte des de diverses perspectives i també diferents branques del Dret. Aquest curs es presenta com una activitat del grup d’investigació de la UIB dedicat a l’empresa turística i les seves activitats.http://deat.uib.es/

Objectius

1.     Entendre què és ser emprenedor i com es crea empresa

2.     Analitzar l’impacte d’Internet i els mercats digitals

3.     Estudiar el marc regulador de les empreses turístiques tradicionals i en línia

4.     Aportar idees i aspectes legals a tenir en compte per al desenvolupament de noves activitats

5.     Examinar la intervenció administrativa i les potestats de l’Administració davant l’empresari turístic.

Metodologia

El curs presta especial atenció als casos que poden afectar l’activitat turística, per a la qual cosa s’analitzaran els serveis oferts a través d’Airbnb i Uber.

S’analitzaran estratègies de mercat i tendències en els entorns 2.0.

S’estudiaran les principals normes que afecten la creació d’empreses.

S’analitzarà la legalitat vigent que afecta el dia a dia de l’empresari turístic.

Es comentaran aspectes pràctics propis de la contractació, resolució de conflictes i relacions amb l’Administració.

Els materials que s’usaran durant el curs seran teòrics o pràctics. L’alumne ha de fer diverses lectures per poder entendre les explicacions dels docents.

Es promouran el debat i la participació activa com a mecanismes per a l’aprenentatge d’aquest fenomen. 

Continguts 

 

Dilluns 11 de juliol

16.30 h Tendències i mercats en línia a tenir en compte pels emprenedors (2 hores). Dra. Bel Llodrà

18.30 h Emprenedor i creació d’empreses: aspectes mercantils i societaris (2 hores). Sr. Amador Antich

Dimarts 12 de juliol

16.30 h Dret del turisme: aspectes generals. Dr. Joan Franch

18.30 h Les relacions entre l’Administració i l’emprenedor (2 hores). Sr. Francesc Ribas Conrado

Dimecres 13 de juliol

16.30 h Assessoria legal d’empreses turístiques: resolució de conflictes (2 hores). Sr. Nicolau Fuster

18.30 h Crowdfunding com a forma de finançament de startups (2 hores). Dr. Enrique Moreno Serrano

Dijous 14 de juliol

16.30 h Empresari turístic: pagaments en línia i signatura digital. Dr. José Luis Mateo.

18.30 h La protecció del consumidor turista (2 hores). Dr. Javier González

Informació, inscripcions i matrícula

Les inscripcions es faran mitjançant els serveis administratius de l’edifici Sa Riera de la Universitat de les Illes Balears, o bé en línia.

Personalment a:

Edifici Sa Riera

C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2

07122 Palma (Illes Balears)

Telèfon: (34) 971 17 24 10

E-mail: cursos@uib.es

En línia a:

Matrícula 

S’ha d’adjuntar fotocòpia del DNI.

 

Matrícula

1.   UIB:45 euros

• Alumnes UIB

• PDI i PAS

• Personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat

• Alumni de la UIB

2. Altres estudiants:45 euros

• Qualsevol estudiant, sigui o no universitari

Els estudiants que no siguin de la UIB han de presentar còpia de la matrícula de l’any acadèmic en curs.

3. Desocupats i jubilats de l'Estat espanyol:45 euros

• Desocupats: heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de l’inici de la matrícula del curs.

• Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.

4. Altres:65 euros